DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
Składający: właściciele nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Termin składania: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź 14 dni od dnia wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Burmistrz Ozimka, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* pola nieobowiązkowe
C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w części C.2)
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

E. Sposób zbierania odpadów

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Rodzaj opłaty za odpady
Wysokość miesięcznej opłaty
opłata za odpady zbierane selektywnie
opłata za odpady zmieszane
G. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Załączniki
PlikRozmiarStatus
Wybierz pliki

Rodzaj opłaty za odpady
Średnie miesięczne zużycie wody (m3)
Wysokość miesięcznej opłaty
opłata za odpady zbierane selektywnie
opłata za odpady zmieszane