DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE I WYKORZYSTYWANĄ TYLKO PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
Składający: właściciele nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Termin składania: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź 14 dni od dnia wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Burmistrz Ozimka, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* pola nieobowiązkowe
C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w części C.2)
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

E. Sposób zbierania odpadów

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Stawka opłaty
Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Wysokość miesięcznej opłaty
Domek letniskowy - segregowane
Domek letniskowy - zmieszane

G. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Załączniki
PlikRozmiarStatus
Wybierz pliki