Informacje
Data publikacji: 2017-02-09 11:42
przez

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. w Antoniowie przy ul. Ozimskiej działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. Jego uruchomienie było spełnieniem wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i umożliwiło selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzących z gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie. Punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych wyłącznie od mieszkańców Gminy Ozimek, odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie są przyjmowane. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 1. Do PSZOK-u przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu Gminy Ozimek, głównie takie, których nie wolno wkładać do pojemników / worków na posesjach.
 2. Odpady dostarczone do PSZOK-u powinny być posegregowane i właściwie zabezpieczone.
 3. Opakowania po odpadach niebezpiecznych powinny być szczelnie zamknięte w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania nie mogą być uszkodzone i powinny posiadać etykiety producenta oznaczające ich zawartość.
 4. Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
 • odpady zielone – dostarczone w workach o poj.120 l: trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp.,
 • zużyte baterie i akumulatory-małogabarytowe (z samochodów osobowych do 3,5t),
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne,  itp.,
 • styropian opakowaniowy (po wyrobach AGD, RTV, meblach),
 • przeterminowane leki(bez opakowań papierowo-kartonowych, szklanych, itp.),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (styropian opakowaniowy, itp.),
 • opakowania szklane(czyste, bez zawartości: butelki, słoiki itp.),
 • opakowania wielomateriałowe - Tetra-Pak (po art. mlecznych , sokach, nektarach itp.),
 • papier i tektura(czasopisma, książki, papier biurowy itp.),
 • tworzywa sztuczne (meble ogrodowe z PCV, doniczki, rury PCV, elementy wyposażenia wnętrz, wiadra, elementy zabawek itp.),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • szkło płaskie okienne,
 • odpady budowlane z drobnych remontów w postaci czystego gruzu (cegła, beton do ilości 500 kg),
 • zmieszane odpady budowlane z drobnych remontów w postaci betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, i elementów wyposażenia, innych niż wymienione w 17 01 06,
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • opakowaniapo substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone: środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne, opakowania oraz opakowania po emaliach, lakierach, rozpuszczalnikach, detergentach itp.,
 • zużyte opakowania ciśnieniowe ( po aerozolach, dezodorantach, lakierach, farbach, itp.).

       5. PSZOK nie przyjmuje niżej wymienionych odpadów:

 • odpadów zawierających azbest,
 • odpadów radioaktywnych i skażonych biologiczne,
 • szyb samochodowych i części samochodowych – zderzaki, lampy, fotele itp.,
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • materiałów izolacyjnych, takich jak: wełna mineralna, papa, styropian – za wyjątkiem styropianu opakowaniowego wyrobów AGD- RTV,
 • złomu metali żelaznych i nieżelaznych,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, lub remontów kapitalnych (wyburzanie     nieruchomości itp.),
 • odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację, 
 • nie spełniających wymogów zawartych w Regulaminie PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54 (wjazd od ul. Ozimskiej) czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, piątek     800 - 1600,

wtorek, czwartek                    900 - 1700,

sobota                                    1000 - 1400.

Z chwilą uruchomienia PSZOK- u mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej są zobowiązani komunalne odpady wielkogabarytowe dostarczać do tegoż punktu, a nie wystawiać jak dotychczas przy altanach śmietnikowych, taka możliwość istnieje tylko w określonych terminach podanych wcześniej do publicznej wiadomości.

Informacja o pracy PSZOK-u udzielana jest pod numerem telefonu: 77 – 465 – 12 – 38.

Data publikacji: 2017-02-09 11:17
przez

Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja w „Pojemniku z żółtym napisem: Papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe”.

Do pojemników wrzucamy:

 • gazety, książki, torby papierowe, katalogi, ulotki, zeszyty, kartony, tekturę, kartki,
 • kartony po napojach, koncentratach spożywczych oraz mleku, opakowania po jajkach, nabiale (typu PET, plastikowe),
 • butelki z oznaczeniami: PET, HDPE, LDPE, PE, PP,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, czyste kanistry plastikowe,
 • plastikowe koszyki i siatki po owocach, torby, reklamówki, woreczki plastikowe,
 • aluminiowe i stalowe puszki po napojach, konserwach,
 • metalowe i plastikowe zakrętki.

Nie wrzucamy:

 • tłustego lub mokrego papieru i opakowań papierowych,
 • tapet, lakierowanych ulotek i gazet,
 • pieluch, podpasek, tamponów,
 • opakowań po: środkach chwasto- i owadobójczych,  lekach, strzykawek,
 • kanistrów po olejach, benzynach, smarach, chłodziwach,  farbach, lakierach,
 • wyrobów z PCV, wykładzin, tapet, worków po cemencie,
 • wyrobów typu zabawki,
 • folii budowlanych,
 • części plastikowych ze sprzętu AGD i RTV (obudowy monitorów, telewizory, piloty itp.).

Pamiętajmy!

 • czyścimy opakowania z resztek zawartości,
 • papier wrzucamy suchy,
 • butelki i puszki gnieciemy przed wrzuceniem do pojemnika.

 

Pojemnik z zielonym napisem „SZKŁO”.

WRZUCAMY:

- białe i kolorowe słoiki,                  
- opakowania szklane po napojach, przetworach, alkoholach,                                          

- szklane opakowania po kosmetykach.

NIE  WRZUCAMY:

- opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek,                
- szkła tłuczonego, okularowego,  okiennego,  zbrojonego,                    
- szkła płaskiego, żaroodpornego,       
- szkła gospodarczego (misek  szklanych, szklanek, kieliszków, talerzy, doniczek, itp.) i nietłukącego (Duralex, Arcoroc, Vareco),                                                 - -szyb i lusterek samochodowych, żarówek, świetlówek,                         
- lamp neonowych, fluorescencyjnych, telewizyjnych i rtęciowych,                                      

- reflektorów, ekranów, luster, ceramiki, porcelany, figurek, fajansu,                                             

- zniczy, kapsli, zatyczek, zakrętek metalowych.  

Pamiętajmy aby przed wrzuceniem:                            
- usunąć nakrętki, wieczka, kapsle,
- usunąć  resztki produktów.
Nie trzeba zdzierać etykiet.

Pojemnik z brązowym napisem „BIO”.

WRZUCAMY:

- kuchenne odpady ulegające biodegradacji tj.:  resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy po kawie i herbacie, obierki i resztki warzyw i owoców,

lub                                
- części roślinne (np. kwiaty doniczkowe i cięte),                           
- liście i trawę.                                                                                  

NIE  WRZUCAMY:

- odchodów zwierzęcych,                   
- pozostałości z uprawy pól i sadów,        
- gałęzi wyciętych drzew i konarów,                                     
- zgniłych warzyw i owoców,               
- odpadów kuchennych (np.  chleb, ser, mięso i kości),                                                        

- roślin typu choinki i krzewy,                              
- roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi, wirusowymi.

PAMIĘTAJMY – jeśli mamy możliwość kompostujmy te odpady, a  uzyskamy dobrą ziemię dla roślin.

 

Pojemnik z czarnym napisem „POPIÓŁ”.

WRZUCAMY:

- czysty, zimny i suchy popiół z pieca ( na paliwo stałe).

NIE  WRZUCAMY:

- gorącego popiołu,                                 

- zanieczyszczonego popiołu (odpady innego pochodzenia dyskwalifikują odbiór.

PAMIĘTAJ!                                      

Dbaj, aby pojemnik nie był przeciążony!                                                                                

Maksymalne obciążenie pojemników to ok. 40 kg dla pojemników 120l oraz  80 kg dla pojemników 240l.              

Popiół zanieczyszczony nie zostanie odebrany w terminie wywozu  – właściciel obowiązany jest ponownie posegregować i pozostawić czysty popiół
w pojemniku, przed kolejnym terminem odbioru.

                                                                                                                                                                                                                

Pojemnik z czarnym napisem „ZMIESZANE”.

WRZUCAMY:

- pozostałości  po zbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny (m.in. części plastikowe nie będące opakowaniami, materiały nie nadające się do ponownego użycia lub recyklingu, pieluchy jednorazowe i inne artykuły higieniczne, mniejsze ilości styropianu, szkło płaskie, stłuczone naczynia itp.).

NIE  WRZUCAMY:

- odpadów podlegających obowiązkowi segregacji i oddzielnego zbierania
i oddawania,                                          

- odpadów pochodzących lub wytworzonych z prowadzenia działalności gospodarczej,                   

- trawy, części samochodowych, odpadów medycznych, przeterminowanych leków, itp.                                 

- materiałów budowlanych ,                                                

- odpadów zawierających substancje niebezpieczne m.in.: zużyte baterie  i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, termometry, oleje i lakiery, opakowania po środkach ochrony roślin, farbach i olejach, itp.

 

PAMIĘTAJ!                                        

Dbaj, aby pojemnik nie był przeciążony!                          

Maksymalne obciążenie pojemników to ok. 40 kg dla pojemników 120l oraz  80 kg dla pojemników 240l.